Keystone Hand Fed Threshing Machine circa 1910’s

Keystone Hand Fed Threshing Machine circa 1910’s

Older repaint; South Dakota State University plot thresher; Visitation by appointment